energyprojects

Projekty OZE

flag flag flag

Biogasaufbereitung Pucking (spracovanie bioplynu)

adresa: Fuchsenhof, St. Leonhard 20, A-4053 Pucking
telefón: Franz Linsbod: +43 (0)650 8841400 oder: Sabine Reisinger: +43 (0)664 6102691
fax: -
e-mail: sabine.reisinger@erdgasooe.at; fuchsnhof@webkabel.at
domovská webová stránka: http://www.erdgasooe.at

prehľad o zariadení

lokalita:
Ako lokalitu pre prvé zariadenie na dodávku bioplynu do rakúskej siete zemného plynu si spoločnosť erdgas oö vybrala statok farmára Franza Linsboda v Puckingu. Tu sa bioplyn získava už cca. 10 rokov z chovu 9 000 ks nosníc, 1 500 ks kŕmnych sliepok a 50 ks chovných ošípaných a na produkciu elektrickej energie sa využíva bloková tepelná elektráreň. K dispozícii je 26 ha pestovateľských plôch (z toho 14 ha vlastného pozemku).

produkcia energie:
Za hodinu sa vyprodukuje 10 m³ bioplynu 6 m³ biometánu v kvalite zemného plynu v súlade so smernicou ÖVGW G31 (najdôležitejšou požiadavkou je min. 97 % obsah metánu) a dodá sa do distribučnej siete. Ročne je to až 400 000 kWh, čo zodpovedá priemernej ročnej spotrebe okolo 40 bytov. Po technickej stránke je ťažiskom projektu predovšetkým spracovanie bioplynu. Toto spracovanie zahŕňa odsírenie, odlúčenie CO2 a sušenie bioplynu. Ako čistiace technológie boli použité biologické postupy na odbúranie sírovodíka pomocou mikroorganizmov (tiobasillus) a adsorpcia zmenou tlaku na odlúčenie oxidu uhličitého. Posledne spomínaný stupeň slúži aj na sušenie bioplynu pred jeho dodaním do odovzdávacej stanice v rozvodnej sieti zemného plynu. Surový bioplyn sa pri prvej kontrole kvality (QIC1) testuje z hľadiska obsahu hlavných zložiek (CH4, CO2, O2, N2, H2S) a následne sa dostáva do odsírovacieho stupňa. Tento komponent zariadenia je založený na biologickom procese, v ktorom dochádza k premene H2S na sulfát a k jeho vylúčeniu. Systém je dimenzovaný na vyčistenie vstupnej koncentrácie 2 000 ppm H2S na maximálny obsah 200 ppm. Bioplyn sa podrobuje opakovanej analýze v QIC2, následne sa dostáva do odlúčenia CO2 a sušenia, ktoré pracuje na princípe adsorpcie zmenou tlaku. Pri vstupe do systému sa zvyšok H2S odstraňuje z bioplynu aktívnym uhlím. CO2 sa adsorbuje procesom zmeny tlaku na adsorbente (aktívne uhlie, molekulárne sitá). Metán, ktorý vykazuje v porovnaní s adsorbentom oveľa nižšiu afinitu, vystupuje zo zariadenia v koncentráciách > 97 % a dodáva sa do odovzdávacej stanice distribučnej siete zemného plynu. Kontrola kvality pri QIC3 slúži na zabezpečenie kvality plynu podľa platnej normy ÖVGW G31.

prvotná idea:
V prípade prvého rakúskeho zariadenia na spracovanie a dodávku bioplynu do existujúcej distribučnej siete zemného plynu sa spoločnosti erdgas oö. a OÖ. Ferngas AG vydali po nových cestách pri obstarávaní regeneratívnej a ekologickej energie. Výstavbou zariadenia bolo prezentované, že technická realizácia je možná a zo získaných údajov sa dajú odvodiť ekonomické a technické rámcové podmienky, pri ktorých má dodávka bioplynu do siete zemného plynu zmysel.

osobitosti:
V prípade tohto projektu sa jedná o prvé zariadenie na výrobu bioplynu v Rakúsku, ktoré dodáva očistený bioplyn (vyčistenie na kvalitu zemného plynu podľa platných predpisov ÖVGW G31) do distribučnej siete zemného plynu. Špecifickým znakom je aj skutočnosť, že zariadenie bolo integrované do rodinného poľnohospodárskeho podniku.

doba výstavby:
Začiatok projektu: 2004 Povolenie: november 2004 Postavenie zariadenia: máj 2005 Uvedenie do prevádzky: jún 2005 Trvanie projektu: 3 roky top

ponuka exkurzie

kontaktná osoba: Franz Linsbod (Biogasanlage) / Sabine Reisinger (Biogasaufbereitung)
cena za exkurziu: na vyžiadanie
trvanie exkurzie: cca. 1 1/2 h
počet účastníkov (min/max): na vyžiadanie

o stranu naspäť

domov

stručná ekonomicko-technická charakteristika

investícia: Bez údajov
ročný obrat: Bez údajov
ročná produkcia: Bez údajov
výpočt. ročná produk. elektriny: -
výpočt. ročná produk. tepla: -
vstup: Slepačí trus, hnojovica od sliepok a ošípaných
prevádzkovateľ: Spracovanie bioplynu: Erdgas OÖ (Horné Rakúsko), Zariadenie na výrobu bioplynu: Elisabeth und Franz Linsbod top

technické informácie o zariadení

údaje o výkone:
1 fermentor bez miešacích mechanizmov 1 trvalé úložisko s objemom 2 000 m³ Obsah metánu v bioplyne: 65 % (+H2S, +CO2) -> porovnaj so zemným plynom: 98 %

spotreba materiálu:
Bez údajov

spotreba vody:
Bez údajov

spotreba tepla:
-

spotreba elektriny:
5 % energetického objemu zo získaného plynu sa používa na čistenie plynu (odlúčenie CO2).

zvyškový materiál:
Hnojovica na výrobu bioplynu sa používa ako poľnohospodárske hnojivo a aplikuje sa na ploche 90 ha v období marec/apríl. Pre ročne vyprodukovaný objem hnojovice 1 800 m³ je k dispozícii trvalé úložisko s objemom 2 000 m³.

počet hodín prevádzky v roku:
cca. 8 000 h/a

ročná produkcia:
Spracuje a do siete sa dodá 10 m³/h surového bioplynu podľa smerníc ÖVGW (ÖVGW G 31). top

ekonomické údaje

prevádzkovateľ:
Spracovanie bioplynu: Erdgas OÖ (Horné Rakúsko), Zariadenie na výrobu bioplynu: Elisabeth und Franz Linsbod

investícia:
Bez údajov

štruktúra príjmov:
Predaj bioplynu

štruktúra výdavkov:
top

zúčastnené firmy

Projektbetreiber:
Erdgas Oberösterreich GmbH & Co KG
4030 Linz, Neubauzeile 99
Tel: 0732/9011-0, Fax: 0732/9011-9132; e-mail: erdgasoffice@erdgasooe.at

Projektpartner:
OÖ. Ferngas AG
4030 Linz, Neubauzeile 99

Kooperationspartner:
Das Projekt wird weiters in enger Kooperation mit der
Landwirtschaftskammer für OÖ
4021 Linz, Auf der Gugl 3
und den Betreiber der Biogasanlage
Herrn Franz Linsbod,
4055 Pucking, St. Leonhard 20
durchgeführt.

Die wichtigsten Lieferanten sind:
PROFACTOR Produktionsforschungs- GmbH; Planung Aufbereitungsanlage
Schmack Biogas AG; Lieferant Entschwefelung
Rütgers CarboTech Engineering GmbH; Lieferant Methananreicherung
Johann Hochreiter GmbH; Lieferant BHKW
Awite Bioenergie GbR; Lieferant Gas-Qualitätskontrolle und Steuerung Übergabestation

Das Projekt wird durch Förderungen im Rahmen des Energietechnologieprogramms, des Landesumweltfonds und des Agrarressorts Land Oberösterreich unterstützt. Der Bund unterstützt das Projekt im Rahmen der Umweltförderung des Lebensministerium. top